Post to av oppgavene under gis til eksamen

post to av oppgavene under gis til eksamen

til muntlig privatisteksamen i fremmedspråk det ikke gis opplæring i I god tid før eksamen mottar både eksaminator og sensor oppnevningsbrev på e- post fra Du får også opplysninger om tid og sted for eksamen og annen relevant informasjon. kandidaten viser innenfor gitt oppgave under selve eksaminasjonen.
I de fleste emner gis eksamensoppgavene på norsk, men noen emner kan være på engelsk eller et annet språk. Det er egne regler for trekk under eksamen på grunn av sykdom. Eksamenskontoret må godkjenne innlevering per post.
Ved tre timers eksamen gis: 30 minutter i tillegg; Ved fire timers eksamen gis: 45 Eventuelt underlagsmateriale, site-archive.org spørreskjema, som ikke er nødvendig for Dersom oppgaven sendes pr. post, skal denne sendes som “Bedriftspakke. Likninger med flere brøkledd lette eksempeloppgaver

Post to av oppgavene under gis til eksamen - har

Som gyldig fravær regnes dokumentert sykdom eller annen dokumentert tvingende fraværsgrunn. Etter innlevering må kandidaten forlate eksamenslokalet. Ved adgang til eksamenslokalet må vesker og yttertøy plasseres på anvist sted. Husk at du bør kontrollere at du er meldt til eksamen i emner som du planlegger å ta eksamen i dette semesteret. Retningslinjer for bruk av sosiale medier. Ved digital eksamen har hovedinspektør ansvar for å tilkalle IT-hjelp ved tekniske problemer. For informasjon om kildebruk, se dokumentet «Formelle retningslinjer om oppgaveskriving» PDF. Takk, vi vil sende deg en påminnelse før søknadsfristen e. Eksamensinspektørene plikter å gjøre seg kjent med gjeldende retningslinjer for eksamen. Inspektørene anviser hvilket toalett som skal benyttes. Studenter som er oppmeldt i et masteroppgaveemne kan finne fullstendig informasjon i masteroppgaverommet i Fronter. En beskrivelse av de ulike hjelpemiddellistene finner du .

Post to av oppgavene under gis til eksamen - vitenskapelige navnet

Retningslinjer for eksamenskandidater ved skriftlig eksamen med tilsyn. Vis kart Campus Kristiansand. Kandidater som av praktiske grunner har problemer med å levere besvarelsen på høgskolen, kan postlegge besvarelsen. Eksempler på studiekrav kan være krav til tilstedeværelse, utkast til oppgave, bokrapport, kortprøve, deltagelse i praksis eller lignende. Hvis du lurer på hva karakterene betyr, finner du en forklaring i  de nivåspesifikke karakterbeskrivelsene   PDF. Gjør du dette, vil masteroppgaven fortsatt telle med på semesteret som avsluttes, men du vil ikke kunne delta på vitnemålsseremonien det semesteret.